Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

             Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póż zmianami) i  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, ul. Bogusława IV 21,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

 

          Nie mogą być udostępnione dane opracowane w komórkach organizacyjnych, które posiadają klauzulę tajności lub zawierają dane osobowe.

 

          Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz.1228 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)